لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Letter A
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter B
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter C
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter D
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter E
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter F
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter G
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter H
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter I
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter J
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter K
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter L
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter M
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter N
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter O
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter P
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter Q
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter R
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter S
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter T
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter U
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter V
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter W
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:
Letter X
1401-11-12 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن الفبا با استوری بات ها

StoryBots ABC در واقع بخشی از انیمیشن Ask the Storybots است که به آموزش حروف الفبا و خواندن انگلیسی می پردازد.
هر قسمت از این مجموعه 26 قسمتی درباره یکی از حروف الفبا است و به آموزش کلمات مختلف با آن حرف و کاربرد آنها در جمله به شیوه ای سرگرم کننده با آهنگ های جذاب می پردازد. این مجموعه برای کودکانی که حداقل دو سال است که در معرض کارتون های انگلیسی قرار دارند مناسب است.