اپلیکیشن آموزش انگلیسی کودکان

یادگیری زبان انگلیسی و مهارت های پایه به کمک کارتون های انگلیسی طبقه بندی شده

  • رنگ ها
  • اعداد و اشکال هندسی
  • شعر و ترانه
  • علوم
  • و ...