لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E25
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E26
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E27
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E28
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E29
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E30
1401-05-05 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن پیپ و دنیای بزرگ

کارتون Peep and the Big Wide World یکی از مجموعه‌های مناسب برای آموزش علوم و ریاضی به شیوه‌ای نوآورانه و جذاب، همراه با طنز به کودکان است. هر قسمت از این انیمیشن آمریکایی که مناسب رده سنی 3 سال به بالا است، در رابطه با یک موضوع علمی خاص است. همچنین انتهای هر قسمت از آن حاوی ویدیویی از بچه ها در دنیای واقعی است که درباره همان موضوع در حال بازی، تجربه و آزمایش هستند.