لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

A present for mom
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
A super sweet night
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
An octopus hug
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Apollo's Special Day - Night Will Sing Us to Sleep
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Dream a happy dream
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Happy Birthday sweatpea sue
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Happy Birthday, Sweetpea Sue - Blankie in the Laundry
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
House of Pancakes - Missing Mom and Dad
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Light in the sky
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Missing Mom and Dad
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Queen for a night
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Super Squacky - I'm Sorry, Really Sorry
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Super squacky
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
The not-so great outdoors
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Tomorrow is brand new
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Try Try Again - No Bath for Me
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Under the bed
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:
Winning isn't everything
1401-04-09 تاریخ بار‌گذاری:

درباره کارتون Pajanimals

مجموعه پاجانیمالز یکی از مجموعه‌های ملایم و دوست داشتنی مناسب رده سنی 1 سال به بالا و با لهجه آمریکایی است. این مجموعه شامل ترانه‌ها و قصه‌های جذاب است و تمرکز آن روی ایجاد عادت های خوب قبل از خواب در بچه‌ها است؛ مثل مسواک زدن، خوابیدن با چراغ خاموش، جدا خوابیدن از والدین و ... .