لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Wonderful Woolies/A Home for Herman
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Small is Beautiful/Opening Night Jitters
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Not Yeti/Jingle Dress
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Rideem Cowboy/Monkey Stuff
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
You Bug Me/Double Trouble
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Paper Presents/Fowl Weather
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Egg Sitting/Arctic Antics
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Under The Sea/Bedtime For Bears
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
A Visit to the Vet/Game Over
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Lonely Library/Whats So Funny?
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Paint Job/Yummy in My Tummy
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Whiz Kid/Birds of a Feather
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Frannys Manners/The Swamp Thing
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Pirates Treasure/Nat The Yak
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
'Hop To it'/Make Them Laugh
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Night time/Bear Facts
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Fancy Footwork/Mischievous Magpies
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Shiver Me Timbers/Mount Do It Later
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Lost in Mexico/Its Snow Small Feat
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Jumbo Hi Jinx/The Fais Do Do
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
A Pony Tale/Puppet Pals
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Armadillo Allergy/Bee Patient
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Princess Tia Chez Lou Lou
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:
Long Stories/Best In Show
1400-05-05 تاریخ بار‌گذاری:

درباره کارتون Franny's Feet

پاهای فرانی یک مجموعه تلویزیونی انیمیشن کانادایی برای کودکان پیش دبستانی (3 سال به بالا) است که ماجراهای دختر کوچکی به نام فرانی را دنبال می کند که با امتحان کردن جفت کفش های مختلف در زمان و مکان سفر می کند. پدربزرگ فرانی یک مغازه تعمیر کفش دارد و هر قسمت با دریافت یک جفت کفش جدید از مشتری شروع می شود و فرانی کفش‌های آن مشتری را می پوشد. پس از آن به طرز جادویی به مکان، زمان یا فرهنگ جدیدی منتقل می‌شود، جایی که در مورد مردم، سنت‌ها و تاریخ آنها اطلاعات جالبی به دست می آورد.
این انیمیشن داستان سرایی فوق العاده ارائه می دهد و بیان احساسات، بازیافت و تجربه چیزهای جدید را به آنها القا میکند. علاوه بر این با ارائه تنوع فرهنگی، بینندگان جوان را با فرهنگ ها و سنت های مختلف آشنا می کند و به ارتقای آگاهی فرهنگی کمک می کند.