لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Shapes Are Everywhere - Shape Song for Kids
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Act Out The Alphabet
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Alphabet Zoo - Alphabet Letter Sounds for Kids
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Animal Fingers - Fingerplay Song for Kids
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Animals in Action - Movement Song for Kids
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Colors All Around
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Here We Go - Directions Song for Kids
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Is It Heavy or Light
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Make Straight and Curved Lines - Prewriting Skills
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Name the Shape Game - Shape Review Game
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Alphabet-See It Say It Sign It
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Tall and Short - Measurement Song
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
The Seven Continents
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Why Do People Wear Masks - Little Ones Version
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
1-30
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
The 12 Months of the Year
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Animal Dance and Freeze
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Days of the Week Syllable Song
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Four Seasons Song
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Good Foods Healthy Foods Song for Kids
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Penguin Dance Brain Breaks
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
I Have Five Senses
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Open Shut Them Song- Circle Time Songs for Kids
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:
Count to 200 and Exercise
1399-12-21 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون جک هارتمن

مجموعه Jack Hartmann یک مجموعه آمریکایی شاد و پرتحرک مناسب کودکان 2 سال به بالا است که بر پایه تحقیقات علمی و تایید شده توسط معلم‌های کودک ساخته شده است. براساس این تحقیقات ثابت شده که موسیقی و تحرک باعث افزایش قدرت یادگیری و تثبیت بهتر مطالب در ذهن کودک میشود.
از جمله موضوعات آموزشی کارتون جک هارتمن شمارش اعداد، خواندن و مهارت‌های زبانی، علوم، ورزش، رنگ‌ها، حیوانات و ... است.