لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

All Aboard
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Play For Exercise
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Up, Down, and Around
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Tea-riffic Manners
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Stop! Go!
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Bunches of Boxes
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Puppy Love
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Red, Yellow and Blue!
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
A Fountain of Fun
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
You Can Count on Me
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Singing and Dancing
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Look What I Can Do
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
It's your Birthday Barney
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Wind And The Sun
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
For The Fun Of It
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Pistachio And Full Team Ahead
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
New Kid
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Bop Till You Drop
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Little Red Rockin Hood
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
The Misbegotten Moon Space Adventure
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Trail Boss Barney
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Magic Words
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
A Bird of a Different Feather in Hawaii
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:
Guess Who
1399-04-31 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون بارنی و دوستان

Barney and Friends یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی مشهور است که برای کودکان 2 سال به بالا مناسب است. این مجموعه شاد و آموزنده حول شخصیت "بارنی" که یک دایناسور است شکل می‌گیرد و در هر قسمت پیام‌های آموزشی از طریق ترانه‌ها و رقص به مخاطبین منتقل می‌شود.